DOKŁADNA KOMPOZYCJA WALORÓW

Bezwzględnie dokładny w kompozycjach walorów Gauguin był wybitnym przykładem nowego malar­stwa. A to ówczesne malarstwo pomaga nam do­strzec jeszcze jeden problem kostiumu jako symbolu czasu: problem ucieczki od miasta i kult natury. Dokładniej wsi. Ważną przyczyną nowego stylu była bowiem także niechęć do cywilizacji, już wy­łącznie miejskiej. Van Gogh, który uciekł na pro­wincję, i Gauguin, który wyjechał na Tahiti nie mogąc znieść ciężaru kultury europejskiej, byli w pewnym sensie malarzami secesji. Modny był zwyczaj wyjeżdżania na niedziele i urlopy do wód, odkrywania gór i morza. Natchnieniem do stwo­rzenia kostiumu secesyjnego mógł być także swo­bodny strój wycieczkowy, a nawet modna sty­lizacja i dekoracja wiejsko-naturalna.

U SCHYŁKU WIEKU

U schyłku wieku w zanied­banym stroju artystowskim malarz czy literat pokazywał, że ważny jest człowiek; nie ubiór, który każdy może kupić. ‚Artysta z końca XIX wieku wyobrażał sobie a przynajmniej udawał, że na szczycie drabiny społecznej stoi on. Inni, co najwyżej, mogą mieć więcej pieniędzy. Ale tej .fikcyjnej wyższości przeciwstawiał się jego ubiór mizerny. Nowy styl widoczny był także w innych szczegółach. Charakteryzowała go odrębność i wy­razistość linii, i najczęściej czarny kolor. Oswobo­dzenie się od otoczenia, spotęgowanie wyrazu po­staci, neoromantyczny kult osobowości, podkreśle­nie własnych, niepowtarzalnych cech, sprowadzenie sylwetki mężczyzny do surowych graficznych war­tości, uwolnienie człowieka’ od skomplikowania życia wskutek rozwoju przemysłu, było w stylu. Te dążenia wystąpiły równolegle w stroju i plastyce.

PRAKTYCZNE UZASADNIENIE

Po uzasadnieniu praktycznym nowego męskiego ubioru odnaleźć można dalsze jego przyczyny, bar­dziej idealne. Indywidualizm był znamieniem epo­ki. Towarzyski wiek XIX, który przez. współdzia­łanie ludzi w miastach tyle dokonał w cywilizacji, wiek Balzaka i Zoli, opisujących społeczeństwo, nie bohatera, musiał wytworzyć reakcję. Dążenia indy­widualistyczne, tłumione, wybuchnęły z tym wię­kszą siłą. Artysta, któremu niedawno narzucano obowiązki wychowania, a przynajmniej zabawia­nia otoczenia, zwrócił się przeciw otoczeniu z nie ukrywaną nienawiścią. Modnymi pisarzami końca wieku byli Stirner i Nietzsche. Autorzy Jedynego i jego własności i filozofii skierowanej przeciw wszystkiemu, co ludziom wspólne. Łatwo te indy­widualistyczne tendencje odczytać w ówczesnym kostiumie. Epoka poprzednia, okres pozytywizmu, oznaczała przewagę ubioru, czyli pieniędzy i kraw­ca, nad człowiekiem.

CZTERY TYPY KAPELUSZY

Należały do nich cztery typy kapeluszy, 2 których każdy miał historię, sięgającą do dzisiaj. Podobny do kapelusza Eden był perłowoszary, z szeroką wstążką, wgięty w środku kapelusz noszony przez księcia Walii, późniejszego Edwarda VII w Bad Homburg, w ro­ku 1896. Najdłużej utrzymał się kapelusz tyrolski, z piórami, podejmowany na Zachodzie w okresach    przyjaźni niemieckiej. Modny stawał się kapelusz harcerski, użyty później przez Baden-Powella, a wtedy ulubione nakrycie głowy plantatorów po­łudniowoamerykańskich. W Stanach Zjednoczo­nych robił także karierę kapelusz cowboyski, z kre­zą przeszytą sznureczkami, używany naprzód przez amerykańskich żołnierzy. Ws2ystkie te kapelusze ‚tyły wygodne, a przynajmniej tanie i lekkie.

W KAPELUSZU PANAMA

Takie były kapelusze panama, z niską okrągłą główką i wygiętym rondem, noszone przez grają­cych w tenis w Anglii od 1880 roku. Słomkowe były kapelusze wioślarzy, 2 wstążką czarną albo białą szeroką wstążką jedwabną. Zostały one uwie­cznione na artystyczno-sportowych obrazach Renoira z pejzażami nad Sekwaną. Stałą i sztywną’ formę miał również biały kask kolonialny, wówczas ame­rykański, oraz francuskie meloniki, z wąziutką wstążką i główką niską. Podobna do hełmu i do melonika była angielska czapka sportowa 2 wełnia­nego materiału pledowego w kratę, 2 klapkami na uszy, związanymi u góry, na szczycie głowy w ko­kardkę. Ona stanowiła żywy dowód wzrastających wpływów  amerykańsko-angiełskich w kostiumie, a zara2em pr2ejście do form kapeluszy pilśniowych miękkich, indywidualnie 2aginanych.

DOSZUKIWANIE SIĘ WPŁYWU SPORTU

Nawet w pelerynie może uparty kostiumolog do­szukać się wpływu sportu, skoro służyła niegdyś do turystyki pielgrzymiej. Z poważniejszym celem. ‚ Problemy epoki, w szczególności indywidualizm, i szacunek dla wsi, a także uleganie sportom wyra­ziły się w ówczesnych męskich kapeluszach. W okresie lat 1880—1900 występowało obok sie­bie na równych prawach kilkanaście ich typów i nasze współczesne męskie okrycia głowy wy­wodzą się z form, wykształconych w owych czasach. Utrzymywał się. jeszcze przy życiu cylinder z wy­gięciem wąskiej krezy, zwanym d’Orsay, wskazu­jącym na związki z dyplomacją. Był on czarny, jedwabny, błyszczący albo perłowoszary, do naj­bardziej wykwintnego sportu. Cylinder taki z bar­dzo niską główką używany mógł być też do ja­zdy konno. Modne były kapelusze słomkowe.